POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie obsługującym proces zawierania Umów Opcyjnych przez spółkę pod firmą Beemmunity Unlimited sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 14 /26a, 35-206 Rzeszów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000872720, posiadającą numer NIP 5170411756 oraz numer REGON 387670255, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (zwaną dalej „Administratorem”), za pośrednictwem serwisu internetowego www.pszczolyikonopie.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”). RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej  aneta@beemmunity.eu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres korespondencyjny: Beemmunity Unlimited sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 14 /26a, 35-206 Rzeszów, lub na adres poczty elektronicznej:  aneta@beemmunity.eu

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy Opcyjnej, o której mowa w Regulaminie Serwisu;

 2. w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej Umowy Opcyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Cię o wyniku rozpatrzenia reklamacji;

 3. w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z Umowy Opcyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski o których mowa powyżej;

 5. w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności;

 6. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoja dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług za pomocą Serwisu, w szczególności spółce pod firmą Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy Opcyjnej pomiędzy Tobą oraz Administratorem – przez okres 3 (trzech) lat po wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Opcyjnej;

 2. w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej Umowy Opcyjnej – przez okres 1 (jednego) roku po terminie rozliczenia reklamacji;

 3. w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z Umowy Opcyjnej – do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 4. w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu – przez okres 1 (jednego) roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;

 5. w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Serwisu korzystania przez Ciebie z Serwisu ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 6. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;

 2. prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 6. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie Umowy Opcyjnej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Ponadto, podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach, pytaniach, opiniach, wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu udostępnienia Twoich danych osobowych Beesfund jest całkowicie dobrowolne.

INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA DANYCH

Jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Administratorowi przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, Administrator uzyskał Twoje dane osobowe od Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.